Thảm Chống Mỏi Chân

Thảm Chống Mỏi Chân

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
R
(bán kính cong)