Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri Mini J10Q.1.B – cầu không thể mở

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri Mini J10Q.1.B – cầu không thể mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J10Q.1.10B 10 10 14 18 Q.B 18, 28
J10Q.1.15B 10 15 15 23 Q.B 18, 28, 38
J10Q.1.20B 10 20 15 28 Q.B 18, 28

Xích nhựa cuốn cáp series J10Q.1.B