Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri Mini J10BF.1.B – không thể mở nửa kín

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri Mini J10BF.1.B – không thể mở nửa kín

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J10BF.1.15B 10 15 15 23 BF.B 28
J10BF.1.20B 10 20 15 28 BF.B 28, 38

Xích nhựa cuốn cáp series J10BF.1.B