Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri JT60Q.1.S – mở ở cả hai bên

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri JT60Q.1.S – mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
R
(bán kính cong)
JT60Q.1.S 60 135 150 175 200 250 300 450 88 Ba = 40 + (Bi1+Bi2:Bi3+…+Bin) + (n-1)*16 135, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500

Xích nhựa cuốn cáp series JT60Q.1