Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN35Q.1.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN35Q.1.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN35Q.1.50W 35 50 54 78 Q.W 75, 100, 125, 150, 200, 250
JN35Q.1.75W 35 75 54 101 Q.W
JN35Q.1.100W 35 100 54 126 Q.W
JN35Q.1.125W 35 125 54 151 Q.W
JN35Q.1.150W 35 150 54 176 Q.W
JN35Q.1.175W 35 175 54 201 Q.W
JN35Q.1.200W 35 200 54 226 Q.W
JN35Q.1.250W 35 250 54 276 Q.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN35Q.1.W