Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri JE15Q.1.F – loại cầu thuận tiện

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri JE15Q.1.F – loại cầu thuận tiện

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JE15Q.1.16F 15 16 20 24 Q.F 28, 38, 48
JE15Q.1.20F 15 20 20 28 Q.F

Xích nhựa cuốn cáp series JE15Q.1.F