Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J60Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J60Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
R
(bán kính cong)
J60Q.1.75S 60 75 88 111 135,150,175, 200,250, 300,450
J60Q.1.100S 60 100 88 136
J60Q.1.125S 60 125 88 161
J60Q.1.150S 60 150 88 186
J60Q.1.175S 60 175 88 211
J60Q.1.200S 60 200 88 236
J60Q.1.250S 60 250 88 286
J60Q.1.300S 60 300 88 336
J60Q.1.350S 60 350 88 386

Xích nhựa cuốn cáp series J60Q.1.S