Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J25F.2.S – có thể mở các mặt đóng

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J25F.2.S – có thể mở các mặt đóng

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J25F.2.25S 25 25 35 40 F.S 75, 100, 125, 150, 175, 190, 200, 250
J25F.2.38S 25 38 35 53 F.S 75, 100, 125, 150, 175, 190, 200, 250
J25F.2.57S 25 57 35 72 F.S 40, 55, 75, 100, 125, 150, 175, 190, 200, 250
J25F.2.77S 25 77 35 92 F.S 75, 100, 125, 150, 175, 190, 200, 250

Xích nhựa cuốn cáp series J25F.2.S