Sê-ri H45Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Sê-ri H45Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
H45Q.1.50S 45 50 65 80 Q.S 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
H45Q.1.60S 45 60 65 90 Q.S
H45Q.1.75S 45 75 65 105 Q.S
H45Q.1.90S 45 90 65 120 Q.S
H45Q.1.100S 45 100 65 130 Q.S
H45Q.1.117S 45 117 65 147 Q.S
H45Q.1.125S 45 125 65 155 Q.S
H45Q.1.130S 45 130 65 160 Q.S
H45Q.1.150S 45 150 65 180 Q.S
H45Q.1.154S 45 154 65 184 Q.S
H45Q.1.175S 45 175 65 205 Q.S
H45Q.1.200S 45 200 65 230 Q.S
H45Q.1.250S 45 250 65 280 Q.S
H45Q.1.300S 45 300 65 330 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series H45Q.1.S